KONTAKT

CHINA PRODUCT s.r.o.
Rybná 716/24
Praha 1, Staré Město. PSČ: 110 00
tel: +420 603 165 567
info(a)prodejhal.cz
Ič: 07957289
Dič: CZ07957289

Obchodní podmínky
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní ustanovení
 2. Dodavatelem montovaných hal (dále jen „hala“) je společnost CHINA PRODUCT s.r.o. (dále jen „Prodávající“)
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků. Těmi mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé a fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (dále jen „Zákazník“ nebo „Kupující“).
 4. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

 

 1. Předmět obchodních podmínek
 2. Předmětem těchto všeobecný obchodních podmínek je nákup a prodej, případně montáž montovaných hal, přístřešků, garáží apod. .
 3. Plachtové haly jsou dodávány jako výrobek plnící funkci stavby a za určitých podmínek vyžadují stavební povolení dle Stavebního zákona.
 4. Sestava plachtové haly obsahuje ocelovou konstrukci se zinkovanou antikorozní povrchovou úpravou, plachtu PVC dle zvolené gramáže a barvy, spojovací a napínací materiál, kotvení dle zvolené plochy.
 5. Součástí dodávky montované haly je Prohlášení o shodě, Technický list, montážní plán haly.
 6. Součástí dodávky montované haly není budování základové kotvící plochy a vyřízení stavebního povolení.

 

 1. Objednací podmínky

Objednávka

 1. Učinit objednávku je možné prostřednictvím webových stránek http://www.prodejhal.cz, písemně poštou na výše uvedenou adresu Prodávajícího, e-mailem na adresu info@prodejhal.cz, osobně na adrese prodávajícího či telefonicky na čísle +420 603 165 567
 2. Objednávka musí obsahovat minimálně následující údaje:
 • jméno a příjmení zákazníka nebo jméno obchodní firmy podnikatele
 • přesné místo dodání včetně PSČ, případně fakturační adresu, pokud je odlišná
 • IČ kupujícího, je-li podnikatelem
 • DIČ kupujícího, je-li plátcem DPH
 • přesné kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa)
 • počet kusů, požadované rozměry haly, barvu a gramáž plachty objednávaného modelu haly
 • způsob doručení
 • způsob montáže
 1. Odesláním objednávky zákazník – kupující potvrzuje, že se seznámil a projevil souhlas s kompletním zněním těchto VOP v okamžiku provedení objednávky a současně akceptuje ceny, které jsou platné v okamžiku odeslání objednávky. V případě odchylných písemných ujednání platí jednání těchto zvláštních podmínek.
 2. Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout, nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena.
 3. Kupující i Prodávající souhlasí s platností elektronicky zasílaných informací (fax, e-mail, apod.).
 4. Cena haly obsahuje pouze prvky uvedené v objednávce, dodávky nad rámec objednávky musí být vždy odsouhlaseny písemnou formou.

Zrušení objednávky

 1. Kupující může objednávku zrušit, resp. stornovat, bez uvedení důvodu do 7 dnů po zaplacení zálohové faktury bez jakýchkoliv sankcí. Při zrušení objednávky po tomto termínu mohou být Prodejcem naúčtovány vzniklé náklady spojené s výrobou a doručením plachtové haly, zejména pak pokud se jedná o výrobu haly na zakázku dle požadavků Kupujícího.
 2. Zrušení objednávky lze provést pouze písemně emailem na info@prodejhal.cz s telefonickým avízem na číslo +420 603 165 567, nebo písemně poštou na adresu dodavatele. Rozhodné je datum odeslání případně podání.
 3. Objednávka na halu, která je skladem, může být zrušena kdykoliv pře doručení nebo převzetím, jelikož se nejedná o halu vyrobenou na zakázku.
 4. Pokud bude objednávka zrušena ze strany Prodávajícího, bude Kupující na tuto skutečnost upozorněn e-mailem na e-mailovou adresu, případně telefonicky, na základě zaslaných informací, které uvedl ve své objednávce nebo registraci. V tomto případě bude následovat domluva mezi smluvními stranami ohledně dalšího postupu (náhrada objednané haly jinou, zrušení celé objednávky apod.).

 

Neodebrání haly

 1. Pokud si Kupující neodebere objednanou halu bez zrušení objednávky (po domluvě s prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s výrobou a doručením této haly, čímž není porušeno právo zákazníka halu nepřevzít z důvodu rozporu s objednávkou.
 2. Pokud si zákazník neodebere halu do 14 dnů od avízace na odběr haly, je Prodávající oprávněn účtovat skladné ve výši 0,05 % z ceny haly za každý den.
 3. Halu, kterou si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím, může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce podle bodu 1.

 

 1. Platební podmínky
 2. Nabídka prodeje haly a ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách http://www.prodejhal.cz, případně po dobu platnosti podané nabídky.
 3. Ceny hal neobsahují úpravu nebo výstavbu plochy pro ukotvení haly, výstavbu inženýrských sítí, náklady na vyřízení stavebního povolení.
 4. Ceny uvedené na webových stránkách, případně podaných nabídkách, pokud není uvedeno jinak, neobsahují DPH. DPH bude účtováno dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám.
 6. Vlastnické právo k hale přejde na Kupujícího dnem uhrazení 100 % kupní ceny.

 

Záloha

 1. Prodávající je oprávněn požádat Zákazníka o úhradu zálohy na halu dle dohody na základě výzvy k platbě zaslané formou zálohové faktury.
 2. Obvyklá výše zálohy
 • standardní model haly na objednání – výše zálohy na halu dle dohody (obvykle do 50 % hodnoty objednávky)
 • standardní model haly skladem – výše zálohy na halu ve výši 100 % hodnoty objednávky bankovním převodem, nebo v hotovosti na místě nakládky
 • nestandardní model haly na objednání – výše zálohy na halu, pro kterou je potřeba vypracovat projekt, je následující: o záloha na vypracování projektu před začátkem samotné výroby haly ve výši 10 % o záloha na počátek výroby po schválení vypracovaného projektu ve výši 40 %
 1. Splatnost zálohové faktury je 7 dní.
 2. V případě, že uvedená zálohová faktura nebude ze strany odběratele uhrazena řádně a včas, objednávka se od počátku ruší, a to v souladu s ust. § 548 odst. 2 OZ.
 3. Možnosti uhrazení zálohové faktury:
 • bankovním převodem na číslo účtu Prodávajícího

 

Doplatek

 1. Právo fakturovat vzniká při protokolárním převzetí smontované, příp. nesmontované haly.
 2. Doplatek kupní ceny uhradí Kupující na základě konečné faktury
 3. Možnosti uhrazení faktury:
 • bankovním převodem na číslo účtu Prodávajícího

 

 1. Dodací podmínky
 2. Dodavatel se zavazuje dodat nesmontovanou plachtovou halu a provést její případnou montáž v termínech dohodnutých předem na základě nabídky a následné objednávky. Podmínkou dodání haly je uhrazení zálohy v termínu splatnosti. Zároveň při předání haly se dodavatel zavazuje předat doklady a technickou dokumentaci v souladu s uzavřenou smlouvou.
 3. Dodací lhůta objednané haly se počítá ode dne uhrazení zálohy, pokud není dohodnuto jinak.
 4. Délka předpokládané doby doručení haly je zobrazena při vytváření objednávky na webových stránkách Prodávajícího. Doba doručení haly k zákazníkovi je pak závislá na zvoleném doručení.
 5. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli Prodávajícího, kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče Prodávajícího, nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v odstavci 5.1. a 5.2. těchto VOP, si Prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se Prodávající zavazuje neprodleně informovat Kupujícího o změně termínu doručení haly.
 6. Doručení haly do zahraničí bude řešeno individuálně a Prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu haly i dopravy předem.
 7. K veškerým zakoupeným halám je vždy přiložen daňový doklad, který slouží zároveň jako dodací a záruční list. Daňový doklad je též zaslán prostřednictvím e-mailu, který Kupující uvedl při objednání haly.
 8. Prodávající je povinen avizovat dodání haly Kupujícímu min. 2 pracovní dny před jeho dodáním.
 9. Okamžikem převzetí haly Kupujícím přechází na něho odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu haly.

 

Doprava

 1. Pokud není u jednotlivých položek na webových stránkách uvedeno jinak, kupní cena nezahrnuje přepravu haly na místo dle doručovací adresy zvolené Kupujícím.
 2. Cena za dopravu bude připočtena k celkové ceně dodávky haly.
 3. Objednaná hala bude zaslána na adresu doručení způsobem podle výběru zákazníka.
 • Doprava bez vykládky – dopravu do místa určení dle dodací adresy zajistí dodavatel. Vykládku haly zajistí zákazník svými prostředky.

 

 1. Montáž
 2. Pokud není u jednotlivých položek na webových stránkách uvedeno jinak, kupní cena nezahrnuje montáž.
 3. Montáž je možné zajistit několika formami:
 • montáž svépomocí,
 • šéfmontáž,
 • montáž haly na klíč

 

Ukotvení haly

 1. Před montáží haly je nutné již mít připravenou plochu pro ukotvení plachtové haly:
 • Maximální odchylka kotevní plochy je možná do 1 % ve sklonu roviny.
 • Kotvení do asfaltu je možné pouze za předpokladu, že síla asfaltové plochy je min. 18 cm.
 • Kotvení do betonu je možné pouze za předpokladu, že síla betonové plochy je min 20 cm.
 • Kotvení do země je možné pouze za předpokladu, že je půdní profil tvoří homogenní zemina. Kotvení přímo do písčitých nebo jiných nehomogenních půdních profilů nedoporučujeme, je však možné při vybudování betonových patek.
 1. Použití chemických nebo ocelových kotev do pevných ploch jako je asfalt beton apod. je možné pouze v souladu a doporučeními výrobce těchto kotev.

 

Montáž svépomocí

 1. Kupující provádí montáž haly vlastními prostředky na základě montážního manuálu, případně doporučení odborně způsobilé osoby Prodávajícího

 

Šéfmontáž

 1. Na montáž haly dohlíží Prodávajícím pověřená odborně způsobilá osoba – šéfmontér, který kontroluje průběh montáže haly
 2. Cena šéfmontáže je stanovena na 330 Kč za každou odpracovanou hodinu v minimální hodnotě 3.300 Kč + náklady na dopravu a ubytování.

 

Montáž haly na klíč

 1. Nabídka montáže neobsahuje budování rovinné plochy, základové desky, základových pasů, inženýrských sítí, vyřízení stavebního povolení či ohlášení apod.
 2. Místo vykládky není vzdáleno více jak 20 m od místa výstavby.
 3. Manipulační prostor v místě montáže není menší než 2 m od vnějších okrajů haly. Odchylky z podmínek pro montáž mohou znamenat účtování více nákladů.
 4. Připravenost plochy zhodnotí šéfmontér, zda je dostatečně připravena ke stavbě haly. V případě nedostatečné připravenosti plochy může šéfmontér odmítnout halu na dané ploše namontovat.
 5. Montáž plachtové haly je možné provést, pokud venkovní teplota neklesne pod 0°C.
 6. Montážní práce jsou obvykle prováděny v pracovní dny. Víkendy pouze na základě dohody.
 7. Zajištění stavby proti krádeži jde plně k tíži Zákazníka.

 

 1. Podmínky údržby haly

Napínání plachty

 1. Plachtu je nutné pravidelně napínat, doporučuje se 2x ročně, vždy před začátkem zimy a na jaře po polevení mrazů. Při chladném počasí plachta může tuhnout, v teplém počasí se může prověsit.
 2. Halu je nutné vždy udržovat v napnutém stavu.
 3. Plachtu napínáte pomocí napínacích ráčen instalovaných v kotevních patkách a utažením napínacích lan.

 

 

 Sněhová a větrná zátěž

 1. Při nánosu sněhu větším, než je předepsaná sněhová zátěž, je nutné odstraňovat ze střechy haly sníh, pokud nespadne sám dolů. Je nutné odstraňovat také větší nános sněhu z bočnice haly.
 2. Nenechávejte otevřená a nezajištěná vrata při vysokém větru. Při síle větru větší, než je povolená zátěž pro daný model haly (naleznete v technickém listě), doporučujeme plachtu dočasně demontovat.

 

Kontrola kotvení

 1. Pravidelně kontrolujte, zejména po deštích, v období zhoršených povětrnostních podmínek, po zimě apod. stav ukotvení haly do země a stav kotevních tyčí. Uvolněnou kotevní tyč je nutné nahradit delší tyčí případně zatlouct do země jiným směrem.
 2. U hal ukotvených d pevné plochy je nutné kontrolovat stav plochy okolo chemické nebo natloukací kotvy, v případě drobných prasklin může dojít k uvolnění kotvy, která může zapříčinit destabilizaci haly.

 

Ocelová konstrukce haly

 1. Pozinkovaná ocelová konstrukce haly má za optimálních podmínek životnost až 25 let. Při zvýšené vlhkosti se životnost konstrukce úměrně zkracuje. Proto je nutné vnitřní prostory udržovat v suchém stavu.
 2. Halu pravidelně odvětrávejte otevřením vrat na obou čelních koncích haly. Pokud by byl tento způsob větrání nedostačující, doporučuje se halu osadit odvětrávacími turbínami. Pro osazení turbínami můžete využít služeb společnosti CHINA PRODUCT s.r.o. Zejména při kotvení haly do země hrozí srážení vody na plachtách a konstrukci haly, v takovém případě doporučujeme zajistit vhodným způsobem odvodnění základové plochy haly.

 

Údržba plachty

 1. Nadměrná vlhkost uvnitř haly může zapříčinit výskyt plísní.
 2. Halu pravidelně větrejte, viz bod 4..
 3. Plachtu lze ošetřit standardními protiplísňovými prostředky.
 4. Nečistoty omývejte běžnými saponáty.
 5. Pro čištění plachty se nedoporučuje užívat čistící prostředky na bázi rozpouštědel.
 6. Při drobném mechanickém poškození plachty (praskliny, trhliny a řezy) doporučujeme zajistit tato poškození vysokopevnostní páskou. Při větších poškozeních se obraťte na servisní oddělení společnosti CHINA PRODUCT s.r.o.

 

Rosení haly

 1. Na jakémkoliv nezatepleném plášti, kde dojde na styčné ploše mezi vnější a vnitřní stěnou k velkému rozdílu teplot, vznikne tzv. rosný bod. To je místo, kde dojde k vysrážení přesycené vzdušné vlhkosti vlivem ochlazení.
 2. Je nutné halu odvětrávat, aby se v ní netvořila přebytečná vlhkost. Větrání lze provést otevřením vrat na obou čelních stěnách haly. Dalším řešením je osadit halu odvětrávacími turbínami.

 

 1. Záruka
  1. Prodávající poskytuje záruku za to, že dodaná hala si uchová užitné vlastnosti popsané v průvodní dokumentaci za předpokladu dodržení podmínek stanovených výrobcem a prodávajícím.
  2. Prodávající odpovídá za vady v množství, jakosti a provedení, která má hala v rozloženém stavu v okamžiku přechodu rizika škody na Kupujícího, tj. do data jejího převzetí Kupujícím.
  3. U případných skrytých vad dodaných dílů a doplňků je Kupující povinen tyto vady reklamovat bez zbytečného odkladu bezprostředně po jejich zjištění v rámci záruční doby dle objednávky.
  4. Kupující je povinen zkontrolovat si veškeré dodané komponenty a zahájit reklamační řízení u zjevných vad nejpozději do 7 pracovních dnů od data zjištění vady.
  5. V případě provedení montáže Kupujícím nebo třetí osobou, nenese Prodávající žádnou odpovědnost za škody způsobení při provádění této montáže.
  6. Prodávající neodpovídá za vady haly, které vzniknou v důsledku činnosti Kupujícího či jiných událostí, zejména:
 • v důsledku nedodržení pokynů prodávajícího či výrobce o používání a údržbě haly,
 • důsledkem nedodržení provozních, bezpečnostních nebo hygienických předpisů,
 • provedením svévolných zásahů a změn haly nebo jeho násilným poškozením,
 • vlivem požáru okolí nebo jiné živelné katastrofy či jiných vnějších vlivů,
 • poškozením či odcizením třetí osobou.
 1. Hala ve stavu dodaném dle této smlouvy není určena pro skladování agresivních chemikálií (kyselin, louhu, čpavku apod.), či vysoce hořlavých materiálů jako pohonných hmot, topných olejů, technických plynů apod. Dále není vhodná pro skladování výbušnin, střeliva a pyrotechnického materiálu.

 

 1. Reklamace
 2. Kupující je povinen zahájit reklamační řízení u zjevných vad haly nejpozději do 7 pracovních dnů od data zjištění vady.
 3. Kupující je povinen u případných skrytých vad haly tyto vady reklamovat během záruční doby. Vada je Kupujícím oznámena včas, je-li Prodávajícímu oznámena kdykoliv během trvání záruční doby.
 4. Prodejce má k dispozici lhůtu na vyřízení reklamace v délce trvání 30 dní ode dne uplatnění reklamace.
 5. Možnosti oznámení reklamace:
 • e-mailovou zprávou přijatou na e-mail info@prodejhal.cz
 • dopisem adresovaným na adresu Prodávajícího
 1. Náležitosti oznámení:
 • identifikace zákazníka – jméno zákazníka, adresa, příp. IČ
 • identifikace zakázky – číslo objednávky
 • stručný popis
 • fotodokumentace
 1. Reklamace bude zaregistrována ke dni přijetí e-mailové zprávy avízované telefonickým hovorem či písemné korespondence doručené na adresu Prodávajícího.
 2. Reklamace bude zamítnuta, pokud dojde k poškození haly z důvodů živelných pohrom, úmyslného poškození, nebo poškození haly nesprávnou manipulací Kupujícím či třetí osobou.
 3. Halu doručujeme pojistit proti živelným pohromám, krádeži, poškození apod.

 

 1. Sankce
 2. V případě prodlení Prodávajícího s plněním termínů, nezaviněného prodlením Kupujícího, je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové kupní ceny haly za každý den prodlení. Odběratel má právo odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem a dále v případě, že je dodavatel v prodlení s odevzdáním nesmontované haly, příp. smontované haly dle objednávky o více než 60 dní. Při případném nároku na vrácení zálohy, bude záloha vrácena ve lhůtě 60 dnů.
 3. V případě nedodržení splatnosti konečné faktury je Prodávající oprávněn účtovat náhradu ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 4. Závěrečná ustanovení
 5. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího http://www.plachtovehaly.cz a http://prodejhal.cz. Novější VOP ruší VOP vydané dříve. Právní vztahy založené na základě těchto VOP se posuzují vždy podle VOP platných v době vzniku právního vztahu. VOP platné pro dřívější období lze na vyžádání zaslat e-mailem.
 6. Prodávající a Kupující prohlašují, že souhlasí, aby komunikace mezi nimi byla vedena podle jejich vlastní volby poštou nebo e-mailem. V případě doručování poštou se korespondence považuje za doručenou třetím dnem od jejího odeslání.
 7. Společnost CHINA PRODUCT s.r.o. obchoduje pouze na základě těchto VOP. Jakákoliv jejich změna musí být učiněna písemně a společnost CHINA PRODUCT s.r.o. s ní musí výslovně souhlasit.